1. « Nu mange a tjél  ño u ngwo nye i yom ba nséble nye liléla li man »
Ndoñi. i yé i ti maéba inyu mange nu a ntjél ñwin ; le a telep to ngéda mbe bagwal béé ba nsébél nye. Inyule mange nu a nke nwin nyen a nkôsna bisai bi mbog ni bijek bilam.

2. « Wata a kol likondo li ngi hôlôl ; iba ba kol likondo hôlaga »
Nlélém ngéni : « Wata kol ndebe iba ba kol lihôlaga ».
Ndoñi. Bôlô i ngandag bôt i ntômbôs nyuu ; I tinag ki ngandag matam. Bôlô i mut wata I nwéhana ngandag, i tinag ndég matam.
Mahoñol makéñi ma mut kôba ni kwañ ma ma ñénél i ngéni ini ma yé yum; a nyigis man Basaa ni  i  hôñlaha nye le yum i yé yom i lam inyu bibôlô bi mahol i pôla yap.
I mahoñol mana ma yé i ngéni ipe, yo ini  :

3bis. “Pom woo i nkañ bé jomb”. Bôt bape ba nkal le “Woo wata u nkañ bé jomb”; hala a yé i nlélém u jam.
Ndoñi, i ngéni ini i nhihe ni kônde yidis mahoñol ma ngéni le ”wata kol ndebe, iba ba kol li hôlaga”. Hala we yum i sal ni ngandag bôt i yé jam lilam iloo i sal mut nyetama. Ni hôya bañ to ki le, ngim bibôlô i yé mut a nla bé sal gwo nyetama, ndig ni bilôg bisañ.
    
4. « Ba nso bé hu i njé ni Matai »
Ndoñi, U kéne yo i éba nseñ u ñgwéha i pôla mut, le ngwéha i gwé bé ndamba. Inyule bôlô i pôla bôt ba ba nyina loñge ndi ba gwéhnaga ki, i ngwal yibne i lipém ni i ngwéha i kété adna, le to mbuk mbebi a mbôk bé. Bôlô i pôla mawanda i ntiba bilam bi bi nkônde at liwanda ni i nômôs ki jo.

5. « Mingé mi lugnaga ngom ndi kel i pala ye ».
Ndoñi, I ngéda ngandag bôt i nwañna pék yap, bisélél gwap , mahoñol map malam ma mahol ba kôsna bayem ngui nu ba nla gwélél i sal bibôlô gwap bi bi ntéñga bo.

6. « I hioñ hi pélék u nyok malép, hi mut hi pélék u tjok matai ».
Ndoñi, Bijek bi maasoñ u nyibé i nwet a nlémbél to nu a nkébél gwo, nu bi mbel, kii u nyi bé too a nim we, too a nkébél we, u nhabé ñem mu. Ndi i gwoñ i gwoñ u nlamb, tole mut u gwééne bôdôl a nlamb, bi, u nyi le u nje gwo, jon u nla ha ñem woñ mu.

7.  « Malép ma njagi ma nlamb bé nsôk »
Ngéni ini i niiga bés le ibale  i mpam we le u nyagal, bôg ndugi unda ndaaba yoñ, ha nyen u ga bana mahôla. Mahôla ma kôli bé ni mut a nyengep tole nyeyenge. Ba nhôla ndigi mut mu mahôla ma yé nye nseñ inyu i kena mam méé loñge ni bisu.

8. « Mut kôba nye : Ba bapag lindum, u seghege libatô »
Ngéni ini i niiga bés le hii jam li gwé ngôôba. Kéne yo mut u ntehe le a nyoñ bé ndun i kôôba mam a mboñ.

9. « Lôñ Mbee Ôt, man Lôg Nkol, nye me lamga añ matôi ma nop ma, ndi mbebi i nsôña ».
Ndoñi, u nla kéne yo inyu unda le ngôñ, i yé we i gwel ngim jam, ndi ma ab ma tabé. Ngéni i pe i mpôna yo i yé le.

10. « Tatanga nye ñem u yé me i og, ndi manye ma péhél ma tabé ».
Ndoñi yé i yé le : Me gwé ngôñ i boñ ngim jam ndi ma ab (ngui, bigwelmo, bisélél) ma tabé, Di hihge le : « ñem u nkwo bé bôk ».